Condicions d'ús

LLEGEIX ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS
Les presents Condicions Generals d’ús regularan expressament les relacions sorgides entre Krak's creacions artístiques scp, domicili fiscal a efectes de notificacions, carrer Badalona, 6-8 (baixos) 08700 Igualada, Anoia, Països Catalans, i amb NIF J 65.830.895 (d'ara endavant, "Artdelaterra") i els tercers (d'ara endavant, "Usuaris") que es donin d'alta com a usuari i/o adquireixin productes a través de la botiga online de l'espai web oficial d’Artdelaterra (http://www.artdelaterra.cat, d'ara endavant "la Botiga").


1. OBLIGACIONS DE L’USUARI
1.1. L'Usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per Artdelaterra a través de la seva Botiga, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta íntegrament les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta Web i per a comprar els productes oferts.
1.2. L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que es disposa en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix d’abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets d’Artdelaterra, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

2. PRODUCTES I PREUS
2.1. Artdelaterra disposa dels permisos i llicències necessaris per a les activitats pròpies d'una empresa que confecciona i comercialitza.
2.2. Artdelaterra es reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Artdelaterra podrà en qualsevol moment addicionar nous productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que tret que es disposi una altra cosa, tals nous productes es regiran pel que es disposa en les presents Condicions Generals. Així mateix, Artdelaterra es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de productes que s'ofereixen en la Botiga.
2.3. Els productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigne possible que permeti la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i porten l’iva inclòs.
2.4. Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de la Botiga s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, per la qual cosa Artdelaterra no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin a les pàgines de destinació situats en un altre domini.

3. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES
3.1. En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, Artdelaterra enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques de cada producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels productes a Artdelaterra.
3.2. L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.
3.3. Artdelaterra arxivarà els documents electrònics en els quals es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua catalana.
3.4. La confirmació de la comanda enviada per Artdelaterra no té validesa com a factura, solament com a comprovant de compra si us és necessaria demaneu-nos la factura i us l'enviarem.

4. DRET DE DESISTIMENT
4.1. L'usuari té el dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Artdelaterra a través del correu electrònic en la següent adreça: info@artdelaterra.cat i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, aplicats a partir de la recepció del producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que Artdelaterra indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de retornar el producte en el termini màxim de set (7) dies des que Artdelaterra li indiqui la forma de devolució, sent a càrrec del client el cost directe de devolució del producte.
4.2. El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per a això, el client haurà d'indicar-nos el nom i el titular de la targeta de crèdit a la qual Artdelaterra haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.
4.3. No podrà exercitar-se el dret de desistiment quan el producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el producte no estigui en perfecte estat. O sigui un producte fet per encàrrec.

5. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT
5.1. Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça: info@artdelaterra.cat

6. SERVEI D’ENTREGA A DOMICILI
6.1.
L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per els Països Catalans, per la qual cosa el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establerts per defecte en la Llei. Cada producte especifica el seu termini d’entrega aproximat. Si l'usuari desitja un enviament fora de l'àmbit territorial pot posar-se en contacte amb artdelaterra mitjançant l'adreça electrònica info@artdelaterra.cat.
6.2. El servei de lliurament d'Artdelaterra, es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No es serviran comandes a Apartats de Correus, hotels o altres adreces no permanents.
6.3. El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels productes. En el moment d'adquisició del producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament. Si algun producte porta el cost de l'enviament inclòs, s'especificarà degudament a la fitxa de producte.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
7.1. L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Artdelaterra o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte als citats drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.
7.2. Tret que fos autoritzat per Artdelaterra o si s’escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.
7.3. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnics establerts per Artdelaterra o per tercers en la Botiga.

8. PROTECCIÓ DE DADES
8.1. En compliment de la Llei 15/99 LOPD, li informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat d'Artdelaterra, mentre no es sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda i l'atenció personalitzada dels productes que adquireixi i a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes d’Artdelaterra.
8.2. L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Artdelaterra o mitjançant correu electrònic a info@artdelaterra.cat adjuntant còpia del seu N.I.F. o document identificatiu substitutori.
8.3. Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.
8.4. L'usuari que envia la informació a Artdelaterra és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-ne a Artdelaterra, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació complerta i correcta en el formulari de registre o subscripció. S'exonera a Artdelaterra de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada a Artdelaterra sempre que procedeixi de fonts alienes a Artdelaterra.

9. CONTRASENYES
9.1. Artdelaterra facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal en el lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà de la botiga. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic a la botiga podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a Artdelaterra de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

10. COOKIES
10.1. Artdelaterra utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador en la carpeta pre-configurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.
10.2. Si l'Usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

11. LLEI APLICABLE I FUR
11.1. Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.